ПРЕЗИДЕНТГА ТАҲРИРСИЗ МАКТУБ

jal

Ҳурматли Президент жаноби олийлари! Кўп кимлар учундир кераксиз гапларни ёзиб сизни қимматли вақтингизни аяшни ўзимни комил бурчим деб билдим! Тез муддатларга айрим вилоятларни эркатой халқни умуман назар писанда қилмайдиган. Ва инчунин, давлат мамлакат, халқидан кўра, ўз манфаатини устун қўйиб, заҳматкаш озурда халқига, кимга ёзсанг ёз, қайга борсанг бор, қабилада муомала қилаётган.

Ва уз тониш билишлари ни, гумашталарини атрофига йигиб олиб, жамоа идораларини от бозорга айлантириб уйин кулги ишрат майшатдан бошка нарсани билмаяёт ган Хоким ва хоким баччаларни. Ва буларни нагорасига уйнаётган 1.2.3. секторнинг саводсиз амалдору амалдорчаларини танобини тортмасангиз, мамлакатда ватанга вазият жуда жиддий ва огир ахволда десам муболага деб уйламанг.

Узбекистонни захматкаш, жафокаш мехмон дуст халки узининг президентининг хар холда намунави иш олиб бораётганини хис этмокда сезишмокда. Инчунин сиз жанобий олийларини бахоли кудрат рахмату дуволарини арши аьлога йуналтирмокдалар. Бугунги тахликали замонда, бу Хоким хоким баччаларни килаётган иш юрутуви бизним миллий менталетимизга асло тугри келмаслигини барча халкингиз бирдек билиб олишди.

Халкингизни дарди хасрати сизгача етиб бормаяпди ёинким борса хам сиз пастдаги амалдорларингиз га уларни болопушларига ортикдан ортикча ишонч билдирмок дасиз! Натижада пастдагилар бу сизни виждонан адолатли ишончин гизни очикдан очик суйистеьмол килишмокда деб уйлаймиз. Чунким пастдагиларни, сизнинг халк ва мамлакат фаровонлиги учун кабул килаётган хар бир фармон ва буйрукларингизга карама карши иш юритишмокдалар! Бу хам есам барча халкингизга аёнлик бериб булди деб уйладик.

Айникса Сурхондарё Кашкадарё Самарканддек катта катта имкониятга эга салворли, колавер са бутун жахон танийдиган вилоятларнинг халкининг ахволи жуда ва ута огир деб айтаоламиз. Сурхондарё Кашкадарё Самарканд хокимларининг хурмача киликлари, яккахо кимлик диктатура киликларидан халк нихоятда чарчади. Бу учта вилоятга инсон хукукларини бузилиши, угирлик порахурлик, очофатлик кимузарлик кабилидаги уйинлар бардавомлиги билан тахликага куймокда халкни ватанни. Биламан тушанаман. Хурматли Президент жаноби олийлари. Бу мактубим учун дархол куч ишлатару, куч ишлатмас махкамаларигача исбот далил ёки сизни идорага чакиришяпди дейдиган каллоблар бехисоб топилади. Лекин мен хам аннои эмасман.

Майли шу жафокаш халким учун жоним курбон булсин. Аллохдан жон карзим бор холос. Биргина Сурхондарё вилояти хокими Тура Боболовни хурмача киликлари, халкни езиши, порахурлик угирликни авж олдиргани, ва бу холат дан хабар топиб жар солган журналист блогерларни, халк елчи оксаколларини уюштириб камашгача борди.

Тугрида турт сектор хам кулида ул деса улади тирил деса тирилади. Албатта мушук офтобга бекор чикмаганидек, бу секторлар хам шахсий манфаати борлигини яхши билишади. Тура Боболов агар олий маьлумотлигини калласини ишлатиб укиганда эди мени назаримда бу даражага обормасди. Арокхур майшатпараст, хаттоки мана шу пандемия огир кечаётган бир вактда, узининг 50. йиллик умри басирини нишонлаш учун Термез туманига тереториясига жойлашган «Марварид» Ишратхона санаториясига бутун вилоят амалдорчаларини йигиб катта катта совгаларни олиб тан тана билан утказди.

Барча йигинган муттахам порахур угри амалдорлар тонг отгунча Термез туманини бошларига кутариб шовкун сурон билан базми жамшед утказишди.Президентим гапирсак когоз етмас  калам дод деб йиглар. Лекин айни шу дамда Сурхондарёнинг жумард халки газаб отига миниб олишган. Тез муддатга Тура Боболов ва унинг гумашта угри ваччаларирини жазосини бермасангиз, халкни узи жазолашга тайёр туришибди. Хар бир нарсани поёни бор жаноб олий химмат адолатли Президентим. Сизга бу Турага ухшаган саводсиз майшатпараст ишратчи угри муттахам каллобни ким маслахат берганини хам хисобга олинг. Демак уша атрофингиздаги маслахатчи на балким сизни балким халкни ватанни мамлакатни душмани деб тасаввур этамиз.

Таҳрирсиз мактуб муаллифи Ҳамро бобо Сангинов

hamro_sangin@gmail.com